Zaloty

Mianem zalotów określa się u zwierząt różnorodne sposoby zachowania bezpośrednio poprzedzające konsumacyjny akt seksualny (kopulację, tarło itp.). W czasie ich trwania dochodzi między samcem i samicą do wymiany informacji niezbędnej do stworzenia warunków, w których taki akt może się odbyć.

Zaloty występują nie u wszystkich gatunków zwierząt, a jedynie u tych, u których odbycie aktu seksualnego związane jest z rozmaitymi trudnościami. Tak więc zaloty występować będą wówczas, gdy poszczę- gólne osobniki oddzielone są od siebie znacznymi odległościami, gdy dla odbycia aktu seksualnego konieczny jest odpowiedni stopień pobudzenia seksualnego i koordynacja funkcji fizjologicznych, czy wreszcie wówczas, gdy na zwierzęta oddzialywują w sytuacji poprzedzającej konsu- macyjny akt seksualny popędy przeciwdziałające zbliżeniu, na przykład agresja jednego z osobników.

Zaloty najczęściej występują u ptaków i ssaków, można je także spotkać u niektórych ryb, owadów, skorupiaków i pajęczaków. U różnych gatunków zwierząt mogą one zajmować bardzo różny okres czasu. U jednych są ograniczone jedynie do krótkiego zachowania przedkopulacyj- nego (szczury, małpy, różne koty, psy), u innych mogą wyprzedzać kopulację o wiele tygodni (niektóre ptaki).

W zależności od tego, jakie drogi zmysłowe są najlepiej rozwinięte u poszczególnych gatunków, informacja między samcem a samicą przekazywana jest na drodze słuchowej, wzrokowej lub węchowej. Często do jej przekazywania wykorzystywane są dwie drogi, na przykład wzrokowa i słuchowa.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rola szyjki macicy w mechanizmie zapłodnienia część 2

W niektórych przypadkach zmiany zachodzące w szyjce macicy mogą utrudniać lub uniemożliwiać zapłodnienie. Mogą to być zmiany strukturalne (anatomiczne) lub...

Zamknij