Zadania i postawy

Koncepcje działań ludzkich jako mechanizmów regulacyjnych, posługują się pojęciem homeostazy, równowagi ustroju wobec środowiska zewnętrznego, a regulacja zakłóceń tej równowagi wywołuje potrzeby, czy też skłania do zadań (Tomaszewski, 1967). Trzeci istotny element regulacyjny, czyli postawa, wydaje się instrumentalny w stosunku do potrzeb i zadań, które (poprzez socjalizację) wiążą się z wartościami. Według zdania J. Reykowskiego (1976), do zadziałania mechanizmu zadaniowego niezbędne są trzy fazy: ujemna rozbieżność między standardem stanu idealnego czy normalnego a stanem rzeczywistym, wyobrażenie celu działania, idei – oraz program osiągnięcia warunków. Zgodnie ż kryterium standardu osobistego i tego, co jest dobre, normalne dla innych, czyli standardów pozaosobistych, autor wyróżnia zadania osobiste, zadania wspólne, zadania pozaosobiste. „Przesłanką zadania pozaosobistego jest diagnoza potrzeb układu” (Reykowski, 1976). Koncepcja ta wykazuje wiele analogiii z koncepcją potrzeb K. Obuchow- skiego (1962), który wymienia fazy formowania się motywacji, natomiast pojęcie „standardu”, „normalności”, w sferze nas interesującego życia seksualnego człowieka, oznacza orientację moralną, normy społeczne układu. Na gruncie seksuologii społecznej cenny wydaje się podział zadań. Pojęcie „zadanie” ma, w odczuciu językowym, charakter prospektywny, natomiast pojęcia „motyw” i „potrzeba” wyraźniej retrospektywny. Można natomiast mówić o motywacji zadaniowej, gdy wykonanie zadania

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
ZAPALENIE RZEŻĄCZKOWE TRZONU MAGICY

Zajęcie trzonu macicy przez rzeżączkę jest następstwem szerzenia się jej per continuitatem z szyjki macicznej. Proces chorobowy zajmuje w pierwszym...

Zamknij