STRUKTURALNE ELEMENTY ZACHOWANIA

Nader oczywistą sprawą jest to, że tak sformułowany warunek prawidłowości odnosi się wyłącznie do strukturalnych elementów zachowania, a więc do potrzeby seksualnej, zachowania poszukującego, bodźca (obiektu) i zachowania spełniającego. Równie oczywiste jest to, że warunek, o którym mowa, odnosi się wyłącznie do zawartych w strukturze zachowania potencjalnych elementów umożliwiających (nie wykluczających) reprodukcję. Warunek ten nie obejmuje więc „tego wszystkiego, co zupełnie przypadkowo jest takie a nie inne, a co bynajmniej nie musi jeszcze podpadać pod pojęcie nieprawidłowości i patologii” (Lorenz 1972, s. 255). Warunek ten nie obejmuje z natury rzeczy także tego, co jest wprowadzone do schematu zachowania (u człowieka) dowolnie, z rozmysłem, i co może być dowolnie uchylone. (Skądinąd takie elementy me należą z reguły do struktury zachowania). Odpowiednio do tego, skuteczna antykoncepcja nie ma związku z nieprawidłowością zachowania, gdyż została dowolnie wprowadzona i może być dowolnie uchylona. Podobnie nie ma związku z prawidłowością i nieprawidłowością zachowania na przykład anatomiczny defekt gonad lub stan po sterylizacji lub kastracji – gdyż nie ma on związku z zachowaniem jako takim. Nie ma też związku z tak skonstruowanym sprawdzianem prawidłowości jakikolwiek kontakt pozagenitalny, jeśli tylko został wprowadzony dowolnie i jeśli jest zachowana zdolność zastąpienia go kontaktem genitalno-geni- talnym, który w ramach tego samego schematu zachowania nie wyklucza reprodukcji. Wszystko to można objaśnić na przykładach. W kolizję z podaną formulą prawidłowości na poziomie potrzeby seksualnej nie wchodzi nawet stała abstynencja seksualna, jeśli jest spowodowana dowolnym wyborem, a nie pierwotnym brakiem potrzeby jako takiej. Na poziomie zachowania poszukującego nie koliduje z normą przerwanie zachowania, zanim związany z nim obiekt zostanie osiągnięty, jeśli przyczyną tego przerwania są awersyjne cechy osobnicze obiektu bądź jego zachowania, a nie pierwotna tendencja do zaniechania zachowania. Na poziomie zachowania spełniającego nie popada w kolizję z normą kontakt oralno-genitalny, jeśli potencjalnie istnieje możliwość kontaktu genital- no-genitalnego, który może doprowadzić do reprodukcji w tym samym układzie partnerskim. Wynika z tego, że w zakresie zdolności do reprodukcji podana norma nie zakłada, jakoby celem zamierzonym (u czlo- wieka) zachowania seksualnego miała być reprodukcja, a tylko żeby zachowanie nie wykluczało jej z przyczyn niezależnych od woli.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Stwierdzenie dłuższej niepłodności

Rozpoznawanie ciąży jajowodowej. Ponieważ ciąży pozamacicznej towarzyszy szereg domyślnych objawów ciąży, które występują również we wczesnych miesiącach ciąży wewnątrzmacicznej, rozpoznanie...

Zamknij