Postawy wobec seksu przejawiające się w sztuce

Wyróżnimy typy postaw, dające się przyporządkować określonym typom przedstawienia problematyki seksualnej w sztuce. Nie będziemy ściśle ustalać ich wzajemnych relacji do wyróżnionych poprzednio typów przekonań potocznych o seksie. Postawy przejawiające się w sztuce są bardziej różnorodne, ich wyrazistość potęgowana jest użytymi środkami artystycznymi, a idee ogólne, zawarte w dziele, nie mieszczą się w ramach kategorii obiegowych. Postawy te można odnaleźć w dziełach sztuki różnych epok i różnych stylów – są one niejako „archetypami” trwającymi i narastającymi przez wieki.

Absolut yzacja seksu. Podstawa ta odpowiada najbardziej tendencji panseksualizmu. Można ją wywieść z freudowskiej libido sexuali$ stojącej u podstaw wszelkich poczynań człowieka, zarówno najbardziej wzniosłych, jak i degradujących. Takie ujęcie seksu pozwala na wyjaśnienie najróżniejszych zachowań człowieka w sposób jednolity, dlatego też inspiruje ono i artystę. Często bywa to absolutyzacja w pełni świadoma, staje się programem, lecz to, co Freud uważał za podstawową siłę życia, tu odgrywa rolę wskazania, które ma zapewnić człowiekowi żywotność, szczęście, rozwój sił twórczych we wszelkich dziedzinach jego aktywności. ‚

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gwałty zbiorowe i ich analiza

Otóż gwałty zbiorowe, zdradzające tendencję do wzrostu ilościowego i jakościowego, mają wyrżnę zabarwienie chuligańskie, wynikają z tendencji nihilistycznych, z dążenia...

Zamknij