Polska

Założenia moralne polskiej pedagogiki seksualnej, indywidualnie wyprowadzone z ogólnych dyrektyw moralnych marksizmu, z uwzględnieniem polskich tradycji kulturowych, zaprezentował w 1969 r. M. Kozakiewicz (U podstaw wychowania seksualnego, s. 174 -199). W przybliżeniu pokrywają się one z zasadami moralnymi sformułowanymi przez B. Bit- tinghófera, choć są znacznie bardziej szczegółowe i usystematyzowane. W 1975 r. autor zwołał w imieniu Towarzystwa Planowania Rodziny ogólnopolskie sympozjum w Jabłonnie na temat: „Etyka seksualna w społeczeństwie współczesnym”, które po kilkudniowej dyskusji w gronie ekspertów o różnej orientacji filozoficznej, seksuologicznej i pedagogicznej spróbowało opracować zestaw norm czy zasad moralnych, które byłyby możliwe do przyjęcia przez wszystkich uczestników sympozjum. Oto wykaz tych norm, które uzyskały consensus uczestników sympozjum, niezależnie od ich orientacji światopoglądowej i filozoficznej:

– 1. Współżycie seksualne winno być traktowane jako pozytywna wartość, jeśli nie narusza poczucia godności i autonomii partnerów oraz współtworzy więź między nimi.

– 2. Prokreacja jest najbardziej twórczą i odpowiedzialną funkcją małżeństwa. Powinna ona być aktem podejmowanym dobrowolnie, świadomie, wspólnie i odpowiedzialnie. Rodzicielstwo stanowi istotny wyraz rozwoju osobowego i współżycia dwojga ludzi, wzmacnia ich wzajemną więź, nakłada na rodziców obowiązek zapewnienia możliwie pełnego rozwoju dziecka jako autonomicznej osoby.

– 3. Wartość i zakres powinności moralnych jednoosobowo pełnionej funkcji rodzicielskiej są analogiczne, aczkolwiek za rozwiązanie optymalne należy uznać pełną, dobrze funkcjonującą rodziną.

– 4. Trwałość małżeństwa jest wartością pozytywną. Rozwiązanie małżeństwa należy traktować wyłącznie jako zło konieczne.

– 5. Obowiązkiem moralnym małżonków jest szacunek dla autonomii partnera, lojalność, zaufanie wzajemne, wzajemne dążenie do zapewnienia partnerowi bezpieczeństwa, współodpowiedzialność za rodzinę.

– 6. Obowiązkiem moralnym małżonków jest zachowywanie wyłączności seksualnej, choć jednak wymóg wyłączności seksualnej nie powinien być traktowany jako najistotniejszy element wierności małżeńskiej.

– 7. Cechą dojrzałego moralnie związku małżeńskiego jest wola i zdolność podtrzymywania więzi wzajemnej oraz przezwyciężania kryzysów.

– 8. W małżeństwie powinna być respektowana zasada równości mężczyzny i kobiety, co nie musi oznaczać uznania identyczności ich ról rodzinnych. W jaki sposób małżonkowie kształtują komplementamość swych ról w rodzinie, powinno być pozostawione ich decyzji, w zgodzie z osobowościowymi dyspozycjami partnerów.

Pamiętając, iż powyższe „normy” objęły tylko te zagadnienia i takie sformułowania, które mogli zaakceptować zarówno marksiści, jak i nle- marksiści, wierzący i ateiści, biorący udział w sympozjum, należy raczej się dziwić temu, że tak wiele spraw udało się uzgodnić i przyjąć w wolnych od wszelkiej skrajności sformułowaniach, niż temu, że wielu spraw nie objęto normami. Normy te, nie wypowiadając się w sprawach najbardziej kontrowersyjnych (stosunki przedmałżeńskie, dewiacje seksualne, antykoncepcja, przerywanie ciąży), są jednak sformułowane w ten sposób, że umożliwiają przyjęcie postępowego, wolnego od tabuistycz- nych uprzedzeń nastawienia do różnych form zachowań seksualnych (norma 1), nierutynowanych form rodzicielstwa (np. norma 3) czy regulacji urodzin.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Badania ankietowe ZUS

W badaniach epidemiologicznych wskazano także stanowiska pracy doprowadzjące do szczególnie dużych przeciążeń fizycznych w obrębie narządów ruchu. Są to następujące...

Zamknij