RADIOLOGIA DZIECIĘCA

Wyodrębnienie się radiologii dziecięcej w ostatnich latach nastąpiło w związku z postępem wiedzy, której zasób zdwaja się podobno co 9 lat. Rozdział ten zaznaczył się najpierw w USA, a obecnie przyjęty został również w innych częściach świata.

»

SCHORZENIA WYWOŁANE URAZEM SZYJKI MACICY – DALSZY OPIS

Statystyki zdają się przemawiać za tym, że pęknięcia szyjki są częstsze po stronie lewej niż prawej. Mogą jednak występować po obu stronach, a nawet zdarzają się rozerwania szyjki, które dzielą ją na kilka odcinków i stają się powodem zupełnej zmiany jej wyglądu. W przypadkach obustronnego głębokiego pęknięcie szyjka jest rozdzielona jakby na dwie części – przednią i tylrą.

Nie powikłane rozerwania szyjki macicznej należą do rzadkości. Prawie z reguły dołącza się do nich zapalenie śluzówki i mięśniówki C2ęści pochwowej, co doprowadza po pewr.ym czasie do zgrubienia wszystkich jej tkanek i wywinięcia warg (ectropium colli uteń). Wskutek wywinięcia rozwiera się szeroko przewód szyjki i ukazuje się we wzierniku skrawek ciemnoczerwonej śluzówki tego przewodu, odgraniczonej od jasr.oióżowej śluzówki części »

ŚRÓDBŁONIAK MAGICY

Sródbloniaki macicy uważane są zwykle za mięsaki nic odznaczające się wybitną złośliwością. Te rzadkie guzy powstają wskutek bujania komórek śródbłonkowych naczyń chłonnych i krwionośnych. Nie odznaczają się żadnymi cechami makroskopowymi, pozwalającymi odróżniać je od innych nowotworów złośliwych, tak że o ich rozpoznaniu może decydować tylko szczegółowe badanie drobnowidowe.

»

USTALENIE ROZPOZNANIA

Na podstawie wszystkich danych uzyskanych z wywiadów, spostrzegania i badania dziecka z wykorzystaniem wszystkich możliwych i potrzebnych metod pomocniczych, ewentualnie przy pomocy innych specjalistów, lekarz ustala rozpoznanie. Czasami jednak zdarza się, że dochodzi się do tego dopiero przez dalsze spostrzeganie chorego w miarę występowania nowych objawów w toku rozwoju choroby. Ten niepożądany stan rzeczy powinien jednak trwać możliwie krótko, gdyż stawia on lekarza w. trudnym położeniu, iż musi leczyć chorego bez diagnozy.

»

Wizualizacja nie zastąpi działania

-1. Rozluźnij się (według punktów od 1 do 7 pierwszego ćwiczenia).

-2. Wybierz jeden cel, nad którym chcesz teraz popracować.

-3. Wyobraź sobie, że osiągnąłeś ten cel…

-4. Wyobraź sobie siebie w chwili sukcesu. Co byś czuł w takiej chwili? (Właśnie osiągnąłeś swój cel – co byś zrobił w takiej sytuacji, jak byś się zachował?) Odczuj całą tę sytuację jak najdokładniej, ze wszystkimi »

Wyniki terapii penicyliną

W przypadkach przewlekłych zapaleń przydatków i przymacicza wyniki terapii penicyliną, jak i antybiotykami w ogóle, są mniej zadowalające. Pewne zastrzeżenia budziło stosowanie penicyliny u ciężarnych cierpiących na ostrą rzeżączkę, gdyż większe jej dawki mogą wywołać skurcze macicy i krwawienia. Okazało się jednak, że dawki, jakie doprowadza się zazwyczaj do ustroju w przebiegu ostrej rzeżączki, nie wywołują krwawień. Penicylinę można stosować także u dziewczynek chorych na ostre, podostre i przewlekłe zapalenie sromu. Dawki zalecane w tych przypadkach zbliżają się do dawek zalecanych u kobiet dorosłych, a to ze względu na uporczywość schorzenia rzeżączkowego u małych dziewcząt. Podobnie jak u kobiet o dodatnim wyniku leczenia można mówić nie tylko po ustąpieniu klinicznych objawów schorzenia, lecz także po wielokrotnym badaniu mikroskopowym rozmazów, stwierdzającym nieobecność gonokoków, oraz po ujemnym wyniku szczepienia na pożywki co najmniej w ciągu 3-4 tygodni.

»

Zachłystowe zapalenie płuc

Do wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc usposabiają niżej wymienione warunki (1):

– uszkodzenie lub stała anomalia ułatwiająca dostawanie się treści z prze-wodu pokarmowego do dróg oddechowych, jak np. zaburzenie odruchu kaszlo-wego, gotyckie podniebienie, zaburzenie mechanizmów oczyszczania, anomalie anatomiczne gardła i przełyku

– rozszerzenie dróg oddechowych w wyniku działania środków »

Zadania i postawy

Koncepcje działań ludzkich jako mechanizmów regulacyjnych, posługują się pojęciem homeostazy, równowagi ustroju wobec środowiska zewnętrznego, a regulacja zakłóceń tej równowagi wywołuje potrzeby, czy też skłania do zadań (Tomaszewski, 1967). Trzeci istotny element regulacyjny, czyli postawa, wydaje się instrumentalny w stosunku do potrzeb i zadań, które (poprzez socjalizację) wiążą się z wartościami. Według zdania J. Reykowskiego (1976), do zadziałania mechanizmu zadaniowego niezbędne są trzy fazy: ujemna rozbieżność między standardem stanu idealnego czy normalnego a stanem rzeczywistym, wyobrażenie celu działania, idei – oraz program osiągnięcia warunków. Zgodnie ż kryterium standardu osobistego i tego, co jest dobre, normalne dla innych, czyli standardów pozaosobistych, autor wyróżnia zadania osobiste, zadania wspólne, zadania pozaosobiste. „Przesłanką zadania pozaosobistego jest diagnoza potrzeb układu” (Reykowski, 1976). Koncepcja ta wykazuje wiele analogiii z koncepcją potrzeb K. Obuchow- skiego (1962), który wymienia fazy formowania się motywacji, natomiast pojęcie „standardu”, „normalności”, w sferze nas interesującego życia seksualnego człowieka, oznacza orientację moralną, normy społeczne układu. Na gruncie seksuologii społecznej cenny wydaje się podział zadań. Pojęcie „zadanie” ma, w odczuciu językowym, charakter prospektywny, natomiast pojęcia „motyw” i „potrzeba” wyraźniej retrospektywny. Można natomiast mówić o motywacji zadaniowej, gdy wykonanie zadania

»

ZAPALENIE RZEŻĄCZKOWE TRZONU MAGICY

Zajęcie trzonu macicy przez rzeżączkę jest następstwem szerzenia się jej per continuitatem z szyjki macicznej. Proces chorobowy zajmuje w pierwszym rzędzie błonę śluzową, ale dwoinki Neissera przenikają również w głąb utkania mięśriówki, a czasami mogą nawet zajmować całą grubość ściany macicznej. Nie zawsze zapalenie szyjki macicznej musi przenieść się do wnętrza trzonu macicy, z powodu jednak otwarcia kanału szyjki podczas miesiączki zakażenie rzeżączkowe trzonu jest zjawiskiem bardzo często spotykanym w przebiegu rzeżączki umiejscowionej w dolnych odcinkach przewodu płciowego.”

»

ZAPŁODNIENIE

W pewnych przypadkach spółkowanie sprawia kobiecie ból. Stan taki określamy nazwą „bolesnego spółkowania“. Istnieją różne przyczyny wywołujące u kobiet bolesne spółkowanie, a tym samym niechęć do stosunków płciowych. Jeśli kobieta, która spółkowała dotąd pra’- widłowo i bezboleśnie, zaczyna doznawać dolegliwości przy akcie płciowym, przyczyną tego jest zwykłe jakieś schorzenie w narządach rodnych. Obok bólów przy akcie płciowym towarzyszą takiemu schorzeniu i inne objawy. Jeśli natomiast bolesne spółkowanie pojawia się z chwilą rozpoczęcia małżeńskiego pożycia, stanowi ono zwykle jedyny objaw chorobowy.

»

Designed by WordPress.