Odpowiedź typu humoralnego

Ponieważ w większości zjawisk immunologicznych mamy do czynienia z równoległymi reakcjami na wiele różnych antygenów, a jeden antygen to często wiele różnych determinant anty-genowych, obydwa typy odpowiedzi przebiegają równolegle, wzajemnie na siebie oddziałują, a jednoznaczne zaszufladkowanie danego zjawiska immunologicznego do odpowiedzi jednego lub drugiego typu jest często dużym uproszczeniem.

Odpowiedź typu humoralnego. W wyniku podania pewnych antygenów limfocyty B po kooperacji z lim-focytami T lub bez ich udziału ulegają transformacji i proliferacji. Powstają komórki intensywnie produkujące i wydzielające przeciwciała. Jedna komórka może wydzielać około 1000 cząsteczek przeciwciał w cią- ku sekundy. Komórki te nadal mogą się dzielić i końcowym etapem róż-nicowania się komórek produkujących przeciwciała są komórki plazma- tyczne zawierające w cytoplazmie bardzo dużo błon szorstkich. Odpowiedź typu humoralnego można podzielić na: fazę utajenia (od momentu podania antygenu do chwili pojawienia się pierwszych wyprodukowanych przeciwciał w surowicy), fazę wzrostu poziomu przeciwciał, fazę, w której poziom przeciwciał odpowiada mniej więcej pewnemu plateau i fazę spadku poziomu przeciwciał. W wyniku powtórnego podania danego antygenu faza utajenia ulega skróceniu, w fazie wzrostu poziom przeciwciał rośnie szybciej i jest wyższy, natomiast dwie ostatnie fazy odpowiedzi ulegają wydłużeniu. Wiąże się to między innymi z większą liczebnością komórek reagujących ze specyficznym antygenem w mo-mencie jego powtórnego podania.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Drożność dróg oddechowych i wentylacja pacjenta

Z drugiej strony, hiperwentylacja powoduje obniżenie Pco2 i może w rezultacie zwiększyć napięcie naczyń żylnych, co będzie zapobiegać magazynowaniu krwi...

Zamknij