Koszty postępowania

Koszty postępowania ponosi zainteresowany podmiot. Udostępnianie towarów i technologii osobom trzecim wymaga uprzedniej zgody ministra gospodarki. Zgody takiej wymaga też dalsze wykonywanie praw z certyfikatu lub pozwolenia oraz dysponowanie towarami lub technologiami w razie zmiany statusu prawnego podmiotu uprawnionego. Spełnienie wymogów ustawowych podlega kontroli w całym okresie znajdowania się towarów i technologii na terytorium RP. Organem kontrolującym jest minister gospodarki. Kontrolę w czasie przywozu lub wywozu przeprowadzają funkcjonariusze celni, w pozostałym zakresie zespoły kontrolne powoływane przez ministra gospodarki. Protokoły pokontrolne są przekazywane ministrowi gospodarki. W razie stwierdzenia niezgodności obrotu z warunkami ustawowymi minister gospodarki zo- bowiązuje uprawnionego do przywrócenia wymaganego stanu w oznaczonym terminie (maksymalnie 1 miesiąc), a po jego bezskutecznym upływie może wy-dać decyzję o przepadku towaru lub technologii na rzecz skarbu państwa.

Ustawa przewiduje sankcje karne za dokonanie obrotu bez certyfikatu lub pozwolenia, albo niezgodnie z warunkami określonymi w tych dokumentach. Akty normatywne wykonawcze regulują: szczegółowe zasady wydawania certy-fikatów i pozwoleń, sposób prowadzenia ewidencji obrotu z zagranicą, określają dane, które powinien zawierać protokół kontroli prowadzonej na granicy i wzory upoważnień do przeprowadzania takiej kontroli .

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Odbieranie sobie życia

Wśród białej ludności Ameryki liczba samobójstw jest pięciokrotnie wyższa niż zabójstw, wśród ludności kolorowej jest odwrotnie. W większości krajów kobiety...

Zamknij