Czym jest czy nierządny? Część 3

I obecnie, na gruncie już nowego kodeksu z 1969 r., zarysowuje się nadal różnica zdań. W komentarzu do tego kodeksu (Siewierski, 1971) przytacza się tezę Sądu Najwyższego z 1966 r., w myśl której „czyn nierządny” oznacza akt spółkowania, jak również inne czyny mające na celu (można domyślać się, że chodzi o cel zarówno w znaczeniu obiektywnym jako efekt działania, jak i w sensie subiektywnym, intencjonalnym) zaspokojenie popędu płciowego lub podniecenie pobudliwości płciowej w zetknięciu z ciałem innej osoby. Chybiński uznaje za czyn nierządny działanie sprzeczne z normami moralnymi społeczeństwa w dziedzinie płciowej (Chybiński, 1971) niezależnie od tego, czy czyn taki zaspokaja lub podnieca seksualnie sprawcę. Jest to wykładnia nie tylko szeroka, lecz zupełnie enigmatyczna, mglista. Szeroką wykładnię daje także Chroś- cielewski (1969: „czynność, która w danych warunkach wykazuje, że jej celem jest zaspokojenie popędu płciowego”). Podobną interpretację zawiera praca Dżułyńskiego (1959). Jeszcze szerszą interpretację czynu nierządnego („dotyk w celu zaspokojenia popędu płciowego”) daje Koska (1968).

Tak szeroka wykładnia spotyka się ze stanowczą, słuszną opozycją ze strony wielu autorów. Zdaniem Andrejewa (1970), przez „czyn nierządny” rozumie się stosunek płciowy naturalny (spółkowanie) albo namiastkę tego stosunku polegającą na fizycznym zetknięciu organu płciowego z ciąłem osoby pokrzywdzonej (np. coitus per anum, coitus in ore) w celu zaspokojenia popędu płciowego. Tego samego zdania jest Falandysz (1970). Przez spółkowanie rozumie się tu połączenie narządów płciowych męskich i kobiecych, nawet gdy nie występują emissio czy immissio semints. Podobne stanowisko zajął w tej kwestii Wizelberg (1968) na stanowisku tak wąskiej wykładni przepisu stoi również Filar (także w pracy ogłoszonej- wspólnie z Adamczakiem, 1972),

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Napady bólów

Objawami przewlekłego zapalenia wyrostka robaczkowego są: bolesność - nie zawsze w okolicy prawego talerza biodrowego, czasami obok pępka i w...

Zamknij