Badanie radiologiczne klatki piersiowej

Postać pozapłucną rozpoznaje się rzadko. Jest ona wynikiem zajęcia przez zakażenie innych narządów i układów, przy czym dominującym objawem jest obraz zapalenia płuc o ciężkim przebiegu. Obserwuje się więc obraz zapalenia mięśnia serca, osierdzia i wsierdzia, zwłaszcza u chorych ze wszczepionymi sztucznymi zastawkami (11,12). Chorzy ci wymagają hospitalizacji i obarczeni są obciążającym rokowaniem.

Badanie radiologiczne klatki piersiowej zwykle uwidacznia obustronne zmiany zapalne w miąższu płucnym, częściej w płatach dolnych, z następowym tworzeniem się jam, wysięku w jamie opłucnej, a nawet z ropniakiem jamy opłuc-nej (1-0). Stosownie do stopnia nasilenia objawów zapalenia, obserwuje się trwałe zmiany w obrębie układu oddechowego pod postacią zwłóknień, zgrubień opłuc-nej oraz niedodmy (1-0).

W obrazie patomorfologicznym tkanki płucnej w przebiegu zakażenia Legionella stwierdza się obraz zapalenia pęcherzyków płucnych z licznymi nacie-kami komórek zapalnych (neutrofilów, makrofagów i eozynofilów), a także z obec-nością histocytów i fibrocytów, odpowiedzialnych za powstałe uszkodzenia tkan-ki płucnej pod postacią pól martwicy włóknikowej i mikroropnii. Często w prepa-racie z miejsca toczących się zmian stwierdza się, obok pneumocytów, obecność limfocytów i plazmocytów (12).

Zmiany narządowe w przebiegu legionellozowego zapalenia płuc powo-dują:

– uszkodzenia nerek, aż do ich ciężkiej niewydolności wymagającej leczenia z dializami włącznie,

– uszkodzenia wątroby, wraz ze wzrostem stężenia bilirubiny i aminotran- saminaz,

– uszkodzenia trzustki pod postacią martwicy krwotocznej,

– uszkodzenie mięśnia serca i innych mięśni (zwiększenie stężenia LDH i CPK),

– zajęcie układu nerwowego doprowadzające do zaburzeń świadomości i śpiączki, neuropatii obwodowych oraz objawów zapalenia mózgu.

Dodaj Komentarz

Designed by WordPress.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Koszty postępowania

Koszty postępowania ponosi zainteresowany podmiot. Udostępnianie towarów i technologii osobom trzecim wymaga uprzedniej zgody ministra gospodarki. Zgody takiej wymaga też...

Zamknij